Reklamace

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a nemůžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.mojerky.cz

Společnost: OrsReal s.r.o.

Se sídlem: Volárna 128, Roudno, 792 01

IČ/DIČ: IČ: 05166888 / DIČ: CZ 05166888

E-mailová adresa: mislikova.eva@gmail.com

Telefonní číslo: +420 774 971 621

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ………………………………. jsem ve Vašem internetovém obchodě vytvořil/a objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:……………………………………………………………………………………………….. (*zde je třeba vadu popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:............................................... (*zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat: například - vyměnit zboží, vrátit zboží atd.). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.

Specifikace objednávky: 

  1. Datum objednání …………………………………/datum obdržení ……………………………
  2. Číslo objednávky:……………………………………………………..
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ………………………………..
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)………………………………………………….
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:……………………………………………
  5. Adresa spotřebitele:………………………………………………………….
  6. E-mail:………………………………………………………..
  7. Telefon:……………………………………………………….

 

V……………………………., Dne……………………………………….

 

______________________________________

                   Podpis spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. ………………………………